BỘ SƯU TẬP SOLID

Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S001
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S001
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S002
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S002
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S005
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S005
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S006
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S006
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S009
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S009
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S022
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S022
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S025
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S025
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S026
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S026
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S027
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S027
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S029
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S029
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S033
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S033
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S034
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S034
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S100
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S100
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S102
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S102
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S103
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S103
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S104
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S104
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S106
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S106
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S107
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S107
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S108
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S108
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S109
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S109
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S111
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S111
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S115
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S115
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S116
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S116
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S117
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S117
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S118
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S118
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S119
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S119
 
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S120
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S120
Bộ sưu tập solid-đá ốp lavabo hi-macs S121
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO SOLID S121

BỘ SƯU TẬP LUCENT

Đá ốp lavabo Hi-macs: bộ sưu tập Lucent S305
BỘ SƯU TẬP LUCENT S305
Đá ốp lavabo Hi-macs: bộ sưu tập Lucent S302
BỘ SƯU TẬP LUCENT S302
 
Đá ốp lavabo Hi-macs: bộ sưu tập Lucent S304
BỘ SƯU TẬP LUCENT S304
Đá ốp lavabo Hi-macs: bộ sưu tập Lucent S303
BỘ SƯU TẬP LUCENT S303

BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT

Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G063
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G063
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G034
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G034
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G048
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G048
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G109
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G109
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G047
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G047
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G110
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G110
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G001
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G001
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G010
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G010
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G030
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G030
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G042
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G042
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G053
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G053
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G065
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G065
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G101
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G101
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G103
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G103
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G114
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G114
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G117
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G117
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G130
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G130
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G131
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G131
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G135
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G135
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G136
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G136
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G137
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G137
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G138
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G138
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G193
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G193
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G194
 
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G194
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G195
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G195
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G196
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G196
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G259
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G259
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G260
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ÔP LAVABO GRANIT G260
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G102
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G102
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G113
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G113
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G111
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G111
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G074
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G074
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G058
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G058
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G019
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G019
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G100
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G100
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G007
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G007
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G038
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G038
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G050
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G050
 
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G005
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G005
Bộ sưu tập đá ốp lavabo Granit G004
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GRANIT G004

BỘ SƯU TẬP VOLCANICS

Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VA01
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VA01
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VA22
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VA22
 
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VB01
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VB01
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VE01
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VE01
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VE26
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VE26
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VG21
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VG21
 
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VL21
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VL21
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VN24
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VN24
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VS11
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VS11
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VS12
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VS12
 
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VS13
BỘ SƯU TẬP VOLCANICS VS13
Đá ốp lavabo hi-macs: bộ sưu tập Volcanics VW01
BỘ SƯU TẬP VW01

BỘ SƯU TẬP MARMO

Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M203
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M203
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M206
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M206
 
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M301
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M301
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M303
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M303
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M305
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M305
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M306
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M306
 
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M307
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M307
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M351
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M351
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M352
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M352
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M421
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M421
 
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M422
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M422
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M423
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M423
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M424
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M424
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M425
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M425
 
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M426
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M426
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M427
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M427
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M428
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO M428
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M501
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M501
 
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M502
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M502
Đá ốp lavabo hi-macs: Bộ sưu tập Marmo M503
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO MARMO M503

BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GALAXY

Đá ốp lavabo hi-macs:Bộ sưu tập Galaxy T024
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GALAXY T024
Đá ốp lavabo hi-macs:Bộ sưu tập Galaxy T017
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GALAXY T017
 
Đá ốp lavabo hi-macs:Bộ sưu tập Galaxy T001
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GALAXY T001
Đá ốp lavabo hi-macs:Bộ sưu tập Galaxy T025
BỘ SƯU TẬP ĐÁ ỐP LAVABO GALAXY T025

MORESTONE HÀ NỘI

-Văn phòng công ty: Tầng 3 tòa nhà T6-08, ngõ 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

-Xưởng đá: Lô B2-3-6 - Khu công nghiệp Nam Thăng Long - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

-Hotline: 097.543.8686 (Mr. Chính) 

- Email: [email protected]

MORESTONE HẢI PHÒNG

- VP Thiết Kế Nội Thất & Thi Công Nội Thất 
- Địa Chỉ: Số nhà 155 Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Sđt: 097.543.8686  (Mr Chính) hoặc 09.31.32.33.11
- Email: [email protected]

MORESTONE ĐÀ NẴNG

-Văn phòng công ty: Địa chỉ: Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

-Hotline: 0975438686 (Mr. Phú)

- Email: [email protected]

MORESTONE HỒ CHÍ MINH

-Địa chỉ 132 - 134 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Q1, HCM

-Xưởng sản xuất: 260 Tô Ngọc Vân, Phương Linh Đông, Quận Thủ Đức, HCM

-Hotline: 09.863.56789 (Mr. Hoàn)

- Email: [email protected]

ĐÁ ỐP LAVABO-MORESTONE

VÉN MÀN XU THẾ ĐÁ ỐP LAVABO HIỆN ĐẠI

MORESTONE cung cấp hai dòng đá ốp lavabo chính: Đá lavabo Hi-macs( solid surface) và đá ốp lavabo Viatera ( quartz surface) thuộc nhà sản xuất LG của Hàn Quốc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đá ốp lavabo hi-macs: kích thước: 760mm x 3680mm; độ dày: 12mm. Đá ốp lavabo Viatera: kích thước tiêu chuẩn: 1400mm x 3000mm; kích thước: 20mm, 30mm.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Bề mặt cứng, có khả năng tạo hình, uốn cong, có khả năng xuyên sáng. Chống bám bẩn, hóa chất, liền mạch, dễ dàng vệ sinh...

ĐẶC TÍNH

Công nghệ tiên tiến, màu sắc đa dạng, không vết nối, thiết kế 3D ấn tượng. Siêu cứng, cách nhiệt tốt, đảm bảo vệ sinh, chống bám bẩn...

 
ĐÁ ỐP LAVABO HI-MACS

TẠI SAO NÊN CHỌN ĐÁ ỐP LAVABO HI-MACS

Hi-macs ( đá nhân tạo solid surface) là vật liệu có độ sứng cao và có khả năng uốn cong, tạo hình dễ dàng, nhờ đó hi-macs có khả năng đáp ứng những thiết kế độc đáo. Tại sao nên chọn đá ốp lavabo hi-macs???

KHÁM PHÁ

 
Đá ốp lavabo hi-macs
 
KHẢ NĂNG

Ngăn tia UV, kháng cháy, thông gió, không thấm nước, ngăn ngừa vi-rút, hóa chất, vi khuẩn, mối nối liền mạch giữa 2 mảnh ghép tạo bề mặt hoàn toàn mịn và không bám bụi.

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Các nguyên liệu được làm nóng bằng quá trình gia nhiệt tách hi-macs ra khỏi các tạp chất và tạo ra một hợp chất mới có cấu trúc bền vững hơn, loại bỏ hoàn toàn các khiếm khuyết cấu trúc cảu vật liệu.

MÀU SẮC ĐA DẠNG

Hi-macs có khả năng đáp ứng tất cả các màu sắc mà bạn có thể tưởng tượng. Màu sắc chính là chìa khóa của thiết kế. Chúng tôi mang đến cho bạn dải màu đa dạng-Việc lựa chọn còn lại là của bạn.

KHÔNG VẾT NỐI

Hi-macs cho phép tạo ra các sản phẩm có hình dáng độc đá với kích thước lớn và bề mặt nhẵn bóng không có vết nối.

THIẾT KẾ 3D

Đá nhấn tạo hi-macs có khả năng tạo hình 3D mộ cách dễ dàng so với các loại vật liệu thông thường khác. Hi-macs cho phép tạo hình linh hoạt không giới hạn bất kỳ hình dạng.

XUYÊN SÁNG ẤN TƯỢNG

Với một số màu sắc và độ dày nhất định, hi-macs thể hiện khả năng xuyên sáng đặc biệt. Việc kết hợp giữa độ dày và hoa văn khác nhau có thể tạo nên hiệu ứng xuyên sáng khác nhau.

 
Đá ốp lavabo hi-macs
 

KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐÁ ỐP LAVABO VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0975438686

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI ĐÁ ỐP LAVABO MORESTONE

Sản phẩm đá ốp cao cấp, sang trọng, tinh tế! Mang đến cuộc sống tiện nghi nhất!

MUA NGAY